REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Zielonej w Bobowej zwanego dalej CAW.  
 2. Wszyscy użytkownicy, korzystający z obiektu winni dostosować się do niniejszego regulaminu.
 3. Każdy użytkownik CAW ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody wynikające z jego winy.
 4. Użytkownik, korzystając z obiektu oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i wykonują je na własną odpowiedzialność.
 5. Użytkownicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Z CAW mogą korzystać wyłącznie osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną przez stronę www.ck.bobowa.pl/rezerwacja bądź telefoniczną, pod numerem telefonu: 737 325 150

Zasady korzystania

 1. Centrum Aktywnego Wypoczynku czynne:

Poniedziałek – Piątek w godz. 10.00 – 12.00 oraz 15.00 – 19.00
Sobota - Niedziela w godz. 15.00 – 19.00.

 1. Z CAW mogą korzystać:
  - osoby pełnoletnie,
  - osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
  - dzieci będące pod opieką rodzica lub opiekuna, który przejmuje pełną odpowiedzialność za pobyt dziecka na terenie CAW.
 2. Użytkownik zobowiązany jest szanować sprzęt znajdujący się na obiekcie z którego korzysta, a w razie zauważenia usterki zgłosić ten fakt obsłudze obiektu.
 3. Zabrania się korzystania z uszkodzonych urządzeń.
 4. Podczas przebywania w CAW wymagana jest  zmiana obuwia i czysty strój sportowy.
 5. W przypadku braku odpowiedniego stroju i obuwia obsługa ma prawo odmówić wstępu do CAW.  
 6. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
 7. Przed wykonywaniem ćwiczeń zalecana jest rozgrzewka w celu uniknięcia kontuzji.
 8. Na terenie obiektu zabronione jest spożywanie alkoholu, palenie tytoniu i korzystania  z papierosów elektronicznych oraz wnoszenie przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla pozostałych użytkowników.
 9. Użytkownicy powinni dbać o swoje bezpieczeństwo i dostosowywać ćwiczenia do swoich możliwości fizycznych.
 10. Użytkownik korzysta z obiektu na własną odpowiedzialność.
 11. Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 12. Za wszelkie urazy fizyczne powstałe podczas ćwiczeń odpowiedzialność bierze osoba wykonująca ćwiczenia.
 13. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

Zasady korzystania w związku z COVID-19

 1. Obowiązuje limit osób przebywających na terenie CAW po wcześniejszej rejestracji, zgodnie z wytycznymi GIS.
 2. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległości między ćwiczącymi, minimum 1,5 m.
 3. Bezpośrednio przed recepcją może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Nie można korzystać z usług CAW jeśli: zaobserwowane u siebie objawy choroby zakaźnej, jest się objętym kwarantanną lub izolacją, miało się w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 5. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych w trakcie zajęć przez osoby ćwiczące.
 6. Obowiązuje dezynfekowanie każdego urządzenia po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez ćwiczącego zgodnie z instrukcją przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.

Postanowienia końcowe

 1. Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zaginione przedmioty pozostawione na terenie obiektu.
 2. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora  Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udostępnij