DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA

Wstęp do deklaracji:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://ck.bip.bobowa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa
Biuro (tel./fax) 18 351 40 13
e-mail: ck@bobowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.04.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  01.02.2021

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem:
•             zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. mapy oraz informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:
Strona podmiotowa BIP Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa posiada następujące ułatwienia:
•             możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
•             zmiana koloru i kontrastu.

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 31.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez osobę odpowiedzialną za wdrażanie ustaw o dostępności w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Koordynator do spraw dostępności – Maciej Białobok
Adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa
Telefon: 18 351 40 13
E-mail: ck@bobowa.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:
Siedziba Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Bobowej. Budynek nie posiada zamontowanej windy.
Do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa prowadzą 2 wejścia: od strony ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Okrężnej. Wejścia od strony ulicy Grunwaldzkiej jest przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
Sanitariat w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa umiejscowiony na parterze.
W budynku są oznaczenia w alfabecie Brailla, oznaczenia kontrastowe, a także oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik Centrum schodzi do osoby po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub poprzez pracownika Centrum.
Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Udostępnij